Voorwaarden
Disclaimer

1. Voorwaarden gebruik Bergwerff Adviesgroep Internetsite & Disclaimer

Definities

Bezoeker: degene die de Bergwerff Adviesgroep internetsite bezoekt.

Informatie: gegevens, inlichtingen, materialen, documenten, bestanden, enz. die op de BERGWERFF Adviesgroep internetsite worden aangeboden.

internetsite:de internetsite van BERGWERFF Adviesgroep, zowel in het Nederlands als in andere talen.

Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden, die op alle bezoeken aan de BERGWERFF Adviesgroep internetsite van toepassing zijn.

2. Eigendoms- en gebruiksrechten

a. Alle Informatie, die op de BERGWERFF Adviesgroep internetsite wordt aangeboden, is en blijft eigendom van de BERGWERFF Adviesgroep en/of van derden met wie BERGWERFF Adviesgroep een zakelijke relatie onderhoudt. De Informatie is beschermd door rechten van industriële en intellectuele eigendom (bijvoorbeeld auteursrechten) en de Bezoeker heeft uitdrukkelijk niet het recht de informatie te verhandelen, te reproduceren, openbaar te maken of op andere wijze inbreuk te maken op de hiervoor genoemde rechten.

b. De bezoeker of een derde heeft niet het recht om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de BERGWERFF Adviesgroep - anders dan door middel van een zogenoemde hyperlink- een koppeling of gateway aan te brengen tussen de BERGWERFF Adviesgroep internetsite en enige andere, welke dan ook, (internet) site, (meta) search engine of computer netwerk. BERGWERFF Adviesgroep heeft te allen tijde het recht om een partij (zonder opgave van redenen) toegang tot de BERGWERFF Adviesgroep internetsite te ontzeggen en om daartoe technische voorzieningen te treffen.

3. Aansprakelijkheid

a. BERGWERFF Adviesgroep streeft ernaar dat de Informatie op de BERGWERFF Adviesgroep internetsite steeds juist en volledig is doch garandeert zulks niet. BERGWERFF Adviesgroep aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor onduidelijkheden, fouten, of onjuistheden.

b. De Bezoeker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruiken van de Informatie en de Bezoeker zal de Informatie zelf op juistheid toetsen, indien dat voor de Bezoeker van belang is.

c. BERGWERFF Adviesgroep is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, als gevolg of in verband met het gebruiken van de Informatie op de BERGWERFF Adviesgroep internetsite.

d. BERGWERFF Adviesgroep staat er niet voor in dat de Informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden en de BERGWERFF Adviesgroep vrijwaart de Bezoeker of derden niet terzake.

e. BERGWERFF Adviesgroep is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor informatie, internetsites, enz. van derden, ook als deze verkregen of benaderd kunnen worden via hyperlinks en dergelijke via de BERGWERFF Adviesgroep internetsite.

f. Indien via de BERGWERFF Adviesgroep internetsite transacties tussen de Bezoeker en derden tot stand komen is de BERGWERFF Adviesgroep op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Op deze Gebruiksvoorwaarden kan geen beroep worden gedaan met betrekking tot de totstandkoming en inhoud van dergelijke transacties en BERGWERFF Adviesgroep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.

4. Wijziging van deze voorwaarden

a. BERGWERFF Adviesgroep heeft te allen tijde het recht deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

5. Toepasselijk recht en geschillen

a. Elke overeenkomst tussen de Bezoeker en BERGWERFF Adviesgroep wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. Indien deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van) deze Voorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.